Force majeure
Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Berlingske Media ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis. 

Priser 
Angivne priser er eksklusive moms, dog er alle forbrugerpriser angivet inkl. moms. Alle angivne priser på avisannoncering er eksklusive miljøtillæg, som ved faktureringen tillægges de angivne priser. Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister.   

Godtgørelser
For annoncører som er tilsluttet samarbejdsaftalen mellem Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation gælder handelsbetingelser i "Aftale om Annonceringsvilkår" & "Standarder for Annoncering"

Betaling 
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Sker betaling ikke i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger.   

Udskydelse
Berlingske Media forbeholder sig ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en kampagne. Ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren.

Online kampagner
Såfremt korrekt materiale ikke leveres indenfor materiale deadlines, garanteres ikke for rettidig afvikling af kampagnen.
Dette gælder også for ejerskaber, hvor et ejerskaber regnes som afviklet, hvis materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.  

Annullering efter deadlines
Annulleringer af ordre efter Berlingske Media fastsatte ordredeadlines vil blive faktureret i forhold til tabt annonceplads, som ikke sælges til anden annoncør.   

Fejl og Reklamationer
Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver Berlingske Media reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst prisen for indrykningen. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se annoncemateriale.dk
Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et andet resultat i avisen end ønsket.   

Spiludbyder og finans annoncører
Annoncering fra spiludbydere og finansielle udlånsvirksomheder må ifølge markedsføringsloven ikke ligge i forlængelse af hinanden. Derfor har Berlingske Media nedenstående retningslinjer for annoncører af spiludbydere og finansielle låneprodukter.  

  • Finans kunder kan annoncere i Berlingske, Euroinvestor og Weekendavisen, som ikke optager annoncer fra spiludbydere/betting. 
  • Spiludbydere/betting kan annoncere i B.T., som ikke optager annoncer vedrørende låneprodukter.  

Annoncekodex for lovlig markedsføring
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende markedsføringslov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Annoncører må ikke videresælge eller videre udgive annonceplads til andre annoncører uden skriftlig aftale med Berlingske Media.

Berlingske Media har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål. Dvs. klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor. I videst mulig omfang undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.    

Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale
Placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke tilladt på virksomhedens websites uden forudgående aftale med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til lovgivningen. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites, og Berlingske Media kontrollerer at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder sted. Se yderligere information omkring GDPR-politik her.    

Aftaler om cookies og dataindsamling
Berlingske Media har mulighed for at indgå skriftlige aftaler omkring indsamling og brug af brugernes data.
Aftaler med samarbejdspartnere omkring brug af Berlingske Media’s data pålægger samarbejdspartnere et særligt data ansvar for indsamling og brug. Samarbejdspartneren og dennes underleverandører forpligter sig til at behandle data i henhold til reglerne for behandling af persondata, herunder EU-Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27. april 2016. Desuden forpligter samarbejdspartneren og dennes underleverandører sig til at indhente samtykke til dataindsamling og databehandling jvf. branchestandarden fra IAB Transparency and Consent Framework, samt oplyse samtlige formål med dataindsamlingen og brug af teknologier, som benyttes på Berlingske Media’s tjenester.
Det er kun samtykker, som er indsamlet og videresendt fra Berlingske Media’s Consent Management Platform, som må benyttes. Samarbejdspartnere og dennes underleverandører er derfor forpligtet til at kunne modtage og handle på baggrund af samtykker fra Berlingske Media’s brugere sendt gennem IAB Transparency an Consent Framework.
Brugere fra Berlingske Media, som ikke har givet samtykke, må i enhver henseende ikke benyttes eller genbruges i forhold til, at effektivisere digitale kampagner gennem styring og målretning af profiler, segmenter eller bruger interesser og aktivitet på Berlingske Media’s platforme.   

Native/e-commerce indhold
Berlingske Media kan, i samarbejde med annoncører, producere kommercielt redaktionelt indhold, der kan publiceres i alle Berlingske Media’s udgivelser undtagen Weekendavisen. Kommercielle artikler bliver deklareret som annonce og “sponsoreret indhold”, og må ikke fjernes.
De kommerciel artikler (Native indhold) ejes af annoncøren, dog med undtagelse af billede- og videomateriale, som er indkøbt i forbindelse af produktion af artiklerne jvf. lov om ophavsret.  Redaktionelt kommercielt indhold produceret i forbindelse med produkter, henvisninger til virksomheders hjemmesider, samt shopping link for annoncører (e-commerce) ejes af Berlingske Media. Artiklerne må ikke anvendes uden skriftlig aftale med Berlingske Media.    

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.   

Fortrolighed
Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af samarbejdet.

 

Virksomhedsinformationer

Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
1112 København K
CVR: 29207313

BTMX P/S
Pilestræde 34
1112 København K
CVR: 38348949