Berlingske's logotype

Berlingske

News · Copenhagen, Denmark

Deadlines

Klik HER for at se deadlines

Standardformater

Klik HER for at se standartformater og tekstsider

Annoncematerialer

Klik HER for at se annoncemateriale

Forretningsbestemmelser

Materialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk

Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print og online sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk

Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annoncemateriale.

Placering

a Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

b Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

c Omslag

Det kreative materiale skal leveres til godkendelse hos Berlingske Media minimum tre hverdage før indrykningsdagen. Overholdes ovestående ikke, kan et omslag, helt eller delvist og uden varsel, standses af den ansvarshavende chefredaktion.

d Placering

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af enten et omslag eller opslag s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

e Folketingsvalg

Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Miljøtillæg

Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil blive pålagt et miljø tillæg på kr. 0,06/ pr. mm.

Opmåling/prisudregning - Rubrik

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.


Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion

Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på www.pressenshus.dk
Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support
Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes og derudover skal materiale være:
· Uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format
· Det trykbare element -. Indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen placeres korrekt på siden.
· Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker

Fejl og reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se www.annoncermateriale.dk
Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et dårligt eller andet resultat i avisen end ønsket.


Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser - Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.

Udveksling – Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren.

Udveksling – Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).

Klik her for generelle handelsbetingelser

Klik her for ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden

Klik her for cookie- og privatlivspilitik

Indstik

Eksklusive Placeringer (Berlingske)

Privatannoncer

Rubrikpriser

Rubrikpriser

Rubrikpriser

Rubrikpriser

Faste annonceplaceringer

Faste annonceplaceringer

View more

Generelle bestemmelser

Annoncekodex
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale annoncekodex. Annoncøren har ansvaret herfor, ikke Berlingske Media. I øvrigt forbeholder Berlingske Media sig ret til at afvise annoncer, som ikke ønskes optaget. Annoncetillæg fra 3. part, dvs. annoncetillæg, der ikke er udgivet af Berlingske Media eller enkelte annoncører optages som udgangspunkt ikke i vores medier. Som gældende for øvrige annoncer forbeholder Berlingske Media sig ligeledes retten til enhver tid at afvise annoncetillæg, der skønnes ikke at overholde annoncekodex eller af øvrige forretningsmæssige årsager ikke ønskes optaget.

Adkodex - til fremme af lovlig onlinemarkedsføring

Berlingske Media Annoncesalg erklærer hermed at de:
· Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
· Har implementeret klare regler i de tilhørende betingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
· I videst mulig omfang, ved salg af annonceplads, vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.

Force majeure

Berlingske Media er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed hos Berlingske Medias underleverandører samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, virus eller andre omstændigheder, som Berlingske Media ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Berlingske Media berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvis.


Forbud mod brug af cookies og dataindsamling uden forudgående aftale

I henhold til aftaleskabelonen for dataindsamlingsaftale, er det væsentligt at påpege, at placering af cookies eller indsamling af data om brugere er ikke er tilladt på virksomhedens websites, uden forudgående dialog med Berlingske Media. Uberettiget placering af cookies og/eller indsamling af data kan være ansvarspådragende i henhold til dansk lovgivning. Trafikken monitoreres på virksomhedens websites og Berlingske Media kontrollerer, at ingen uberettiget brug af cookies eller dataindsamling finder anvendelse. Se yderligere information omkring GDPR politik og Berlingske Medias Ccookie- og privatlivs politik på henholdsvis: https://sites.google.com/persgroep.net/gdpr-hos-berlingske-media/startside og https://www.berlingskemedia.dk/cookie-og-privatlivspolitik


Priser

Berlingske Media har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Gældende prislister forefindes på Berlingskemedia.dk. Opgivne priser er eksklusive moms, dog er alle forbrugerpriser opgivet inkl. moms. Alle opgivne priser på avisannoncering er eksklusive miljøtillæg, som ved faktureringen tillægges de opgivne priser. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser, og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold. Priser kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler.


Betaling

Betaling skal forelægge inden for den på fakturaen angivne dato. Såfremt en sådan dato ikke er angivet, er betalingsbetingelserne 8 dage netto. Forelægger kunden ikke betaling i rette tid, er Berlingske Media berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker. I forbrugerkøb beregnes der dog alene rente i henhold til Renteloven. Berlingske Media opkræver et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel, og Berlingske Media vil kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002. Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Berlingske Media´s forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Berlingske Media betaler til enhver tid gældende godtgørelse til nominerede bureauer.

Partnerskabsaftale

Der kan indgås en partnerskabsaftale ved en nettoomsætning på kr. 100.000 eller mere. Skal partnerskabsaftalen gælde hele året , skal den indgås inden 26. februar det pågældende år. Indgår vi partnerskabsaftalen efter denne dato, opnår du alene rabatten på partnerskabsaftalen på annoncer indrykket efter den dato, hvor vi har registreret partnerskabsaftalen i Berlingske Medias aftalesystem.


Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem annoncører og Berlingske Media er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.


Fortrolighed

Der påhviler parterne pligt til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden part, der er modtaget som led i eller som konsekvens af samarbejdet, og som har karakter af at være fortrolige oplysninger. Sådanne oplysninger må alene anvendes som led i opfyldelse af nærværende samarbejdsaftale


Annullering efter deadline

Annoncer, der annulleres efter ordredeadline, vil blive faktureret 50 % af annoncens pris.
Virksomhedinformation:
Berlingske Media A/S
Pilestræde 34
1147 København K
CVR: 29207313
Click the button on products to create an inquiry